tel Lędziny +48 795 557 363

tel Łowicz +48 796 044 499

e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to ważny dokument, który jest wydawany pracownikowi w chwili, gdy ustaje jego stosunek pracy. Może być to spowodowane rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, bądź jego wygaśnięciem. Informacje, jakie powinny się znaleźć w takim świadectwie, są ściśle określone przez rozporządzenie, w którym znajduje się również pomocniczy wzór takiego dokumentu. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, jakie elementy muszą się znaleźć w prawidłowo wystawionym świadectwie pracy!

 

Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Według informacji zawartych w kodeksie pracy pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, kiedy następuje ustanie stosunku pracy (jego rozwiązanie lub wygaśnięcie) w sytuacji, gdy pracodawca nie zamierza nawiązywać z nim kolejnego stosunku pracy w przeciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z jakiś obiektywnych przyczyn wydanie takiego dokumentu w wyznaczonym przez kodeks pracy dniu nie jest możliwe, pracodawca może to zrobić w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu. W takim wypadku musi go doręczyć pocztą albo w inny sposób.

 

Kiedy pracownik musi wnioskować o wydanie świadectwa pracy?

Jeżeli pracodawca nawiązuje z tym samym pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od daty rozwiązania albo wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi świadectwa pracy tylko na jego wniosek. Taki wniosek musi być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Pracownik może złożyć go w każdym momencie, a jego treść może dotyczyć konkretnego okresu zatrudnienia lub wszystkich okresów zatrudnienia, za które jeszcze nie dostał takiego świadectwa. Pracodawca ma ustawowo 7 dni od dnia złożenia wniosku pracownika na wystawienie tego dokumentu.

 

Co musi się znajdować w świadectwie pracy?

Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016 dokładnie opisuje, jakie informacje muszą znaleźć się w prawidłowo wystawionym świadectwie pracy. Aby o niczym nie zapomnieć i mieć pewność dobrze wystawionego dokumentu, najlepiej zostawić to zadanie specjalistom pracującym w biurze rachunkowym, którzy mogą dla przedsiębiorcy prowadzić kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Oto, czego nie może w nim zabraknąć:

 1. Informacji dotyczących okresu lub okresów zatrudnienia.
 2. Wymiaru czasu pracy pracownika podczas trwania stosunku pracy.
 3. Rodzaju wykonywanej pracy albo zajmowanych stanowisk, ewentualnie pełnionych funkcji.
 4. Trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli umowa o pracę była rozwiązana za wypowiedzeniem, konieczne jest wskazanie strony stosunku pracy, która go dokonała.
 5. Okresu, za który pracownikowi należy się odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36 kodeksu pracy.
 6. Urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz informacje o wykorzystanym w tym roku urlopie.
 7. Informacji o wykorzystanym urlopie bezpłatnym i podstawa prawna jego udzielenia.
 8. Informacji dotyczących wykorzystanego urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego albo wychowawczego oraz podstawa prawna jego udzielenia.
 9. Informacji dotyczących okresu, kiedy pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy.
 10. Zwolnień od pracy przewidzianych w art. 188 kodeksu pracy, które były wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 11. Dokładnej liczby dni, za które pracownik dostał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 12. Okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych.
 13. Informacji o okresach, gdy praca była przez pracownika wykonywana w szczególnych warunkach albo miała szczególny charakter.
 14. Danych o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu alba innego uprawnienia lub świadczenia, które jest przewidziane w przepisach prawa pracy.
 15. Informacji o okresach nieskładkowych branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, które przypadały w okresie zatrudnienia, za które wystawiane jest świadectwo pracy.
 16. Informacji o należnościach ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę ze względu na brak środków finansowych aż do dnia jego ustania.
 17. Danych dotyczących zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy może się także znaleźć informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.